processen
Processen

Hur går det till att bli +KlimatPositiv?

I.R.K. Inventera, Reducera, Kompensera

* Vi inventerar verksamhetens utsläpp av koldioxid, personalresor, varutransporter, elförbrukning -  uppvärmning mm.

* Vi gör beräkningar som utmynnar i en förbättringsrapport.

* Vi går tillsammans igenom förslag på förbättringar och hur de kan implementeras.

* Vi konstaterar utsläppsmängden, neutraliserar denna via exempelvis trädplantering eller annat lämpligt projekt med tillägget 15% för att bli klimatpositiva. Arbetet följs årligen upp.

* I.R.K är avslutad, processen följs sedan upp årligen.

* Företaget i fråga får fritt disponera +KlimatPositiv logotype samt erhåller utrymme på www.klimatpositiv.net med presentation av företaget och klimatarbetet.

* För hotell och konferensanläggningar ingår en modul för att klimatkompensera tillresande gästers resor.